Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Funkcje i uprawnienia Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, reprezentujący jedynego wspólnika Spółki, tj. Gminę Kępno.

 

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników w spółce zostały określone w § 13 umowy spółki:

„Uchwały zgromadzenia wspólników wymagają przede wszystkim sprawy wymienione w art. 228 i 231 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto:

1) zatwierdzanie kierunków rozwoju spółki i wieloletnich planów jej działalności gospodarczej,

2) zmiana umowy spółki,

3) zatwierdzanie regulaminu zgromadzenia wspólników,

4) powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej,

5) ustalanie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej,

6) zatwierdzenie regulaminu działalności rady nadzorczej zaproponowanego przez ten organ,

7) udzielanie prokury,

8) określanie liczebności składu zarządu,

9) zbycie lub zastawienie udziału,

10) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,

11) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości stukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,

12) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia udziałów,

13) podejmowanie uchwał w sprawie użycia kapitału zapasowego, rezerwowego lub funduszy celowych,

14) przyjęcie wspólnika lub wystąpienie do sądu w sprawie wykluczenia wspólnika ze spółki,

15) udzielanie zarządowi zgody na wystawianie weksli,

16) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,

17) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedkładanych przez radę nadzorczą i zarząd,

18) rozstrzyganie w innych sprawach, za których rozpatrzeniem wypowie się wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego spółki”.

 

Zgodnie z § 7 ust. 2 załącznika do uchwały nr 8/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zgromadzenia wspólników:

„2. Przedmiotem obrad zgromadzenia wspólników oprócz spraw zastrzeżonych do jego kompetencji w Kodeksie spółek handlowych i umowie spółki powinno być:

1) tworzenie lub likwidacja oddziałów, przedstawicielstw, dokonywanie zasadniczych zmian w przedmiocie działalności spółki,

2) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności rady nadzorczej zgłoszonych przez wspólników,

3) zarządzanie kontroli lub rewizji działalności gospodarczej spółki,

4) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

5) zbycie lub wydzierżawienie  przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

6) tworzenie przez spółkę innych spółek,

7) połączenie lub likwidacja spółki oraz wyznaczenia likwidatora,

8 rozpatrywanie wniosków postawionych przez zarząd spółki i radę nadzorczą,

9 przystąpienie spółki do zrzeszeń, stowarzyszeń i innych organizacji mogących mieć wpływ na działalność spółki”

Polecane artykuły

Skip to content