Deklaracja Dostępności

Projekt Kępno Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pk.kepno.pl

Data publikacji strony internetowej: [ 2019-05-01]
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-02-01]

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-02-01 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Kamil Urbański, e-mail: obiekty.sportowe@pk.kepno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 797 766 611. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

 1. Infrastruktura sportowa: Osobą kontaktową jest: Małgorzata Lempert, e-mail: biuro@pk.kepno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 668 119 787. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 2. Kryta pływalnia QARIUM Kępno: Osobą kontaktową jest: Grzegorz Fras, e-mail: techniczny.qarium@pk.kepno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 798 422 088. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 3. Strefa płatnego parkowania: Osobą kontaktową jest: Mariusz Tomczyk, e-mail: spp@pk.kepno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 62 78 287 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.

Siedziba Spółki Projekt Kępno Sp. z o. o. :

I. Budynek hali widowiskowo – sportowej wraz z hotelem, ul. Sportowa 9, 63 – 600 Kępno

1. Sposób Dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Sportowej oraz ul. Estkowskiego. Przejścia dla pieszych zarówno od ul. Sportowej oraz ul. Estkowskiego nie są wyposażone w sygnalizację świetlną, ani dźwiękową. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami nie występują schody czy podjazdy dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych.

Miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio przy budynku, Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w odległości ok. 30 metrów od wejścia do budynku. Dojazd na w/w miejsca parkingowe od ul. Sportowej, umiejscowione są bezpośrednio przed budynkiem krytej pływalni QARIUM Kępno.
Nad żadnym wejściem do budynku hali nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed wejściem nie ma dzwonka przywołującego pracownika.

2. Wejście do budynku hali i strefa obsługi

Do budynku prowadzą 6 wejścia: główne – od frontu budynku, 4 boczne (w tym jedno z barierami pionowymi (schody)) oraz 1 do restauracji z barierami pionowymi (schody). Wszystkie wejścia są wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone i są dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze do budynku pozostaje równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”).

Przy wejściu bocznym do hali (zlokalizowanym od strony krytej pływalni, bezpośrednio przy z parkingu) po lewej stronie znajduje się Recepcja hotelu zlokalizowanego w obiekcie hali.
Biuro Zarządu Spółki znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku od strony stawu (tył hali) i przyległego tam parkingu. Wejście do Biura znajduje się po lewej stronie korytarza.
Do Biura Zarządu Spółki można dotrzeć każdym z 4 wejść do obiektu, z wyjątkiem wejścia od strony restauracji

Pokoje hotelowe znajdują się w obrębie 3 głównych korytarzy (komunikacji) zlokalizowanych po obwodzie płyty boiska hali widowiskowo-sportowej znajdującej się we wnętrzu obiektu.
W obiekcie hali brak jest oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze na parterze prowadzące do wszystkich WC nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają swobodne wyminięcie się 2 osób.

Klienci Spółki oraz hotelu obsługiwani są na parterze. Schody na drugą kondygnację prowadzą wyłącznie na trybuny oraz do salki konferencyjnej używanej na potrzeby Zarządu Spółki.

W budynku nie ma wind.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu korytarza od strony południowej. Drzwi do toalety nie są wyposażone w samozamykacz.
W budynku brak jest pokoju dla matki z dzieckiem.

II. Siedziba krytej pływalni QARIUM KĘPNO, ul. Sportowa 11, 63-600 Kępno.

1. Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulic Sportowej, w bezpośrednim sąsiedztwie hali widowiskowo-sportowej. Najbliższe przejścia dla pieszych znajdują się przy skrzyżowaniu ul. Sportowej oraz ul. Estkowskiego, nie są one wyposażone w sygnalizację świetlną, ani dźwiękową. Chodnik dla pieszych prowadzący do obiektu nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami nie występują schody czy podjazdy dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych.

Miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio przed wejściem budynku, Najbliższe 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w odległości do 5 metrów od wejścia do budynku. Dojazd na w/w miejsca parkingowe od ul. Sportowej, umiejscowione są bezpośrednio przed budynkiem krytej pływalni QARIUM Kępno – na parkingu.
Nad wejściem głównym do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed wejściem nie ma dzwonka przywołującego pracownika.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi

Do budynku od frontu prowadzi: 1 wejście główne i 1 wejście techniczne (tylko dla personelu). Poza tym budynek wyposażony jest w 2 dodatkowe wejścia techniczne w bocznych ścianach i 3 wyjścia (taras, ogród saunowy, basen sportowy).
Wejście główne do budynku składa się z dwóch automatycznych drzwi przesuwnych, dwuskrzydłowych,szklanych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami oraz jest dostępne dla osób na wózku inwalidzkim. Na drzwiach przesuwnych wejścia głównego są umieszczone oznaczenia kierunkowe wskazujące siedzibę biura administracji (poziom „0”). Ponadto, wskazany jest kierunek do holu kasowego i hal basenowych (poziom „I”) gdzie można dotrzeć:
– schodami znajdującymi się po lewej stronie od wejścia głównego, w ilości 9 stopni, 1 spocznika i 12 stopni, schody wyposażone są w poręcz po prawej i lewej stronie schodów;
– funkcjonalną windą osobową przystosowaną do transportu osób niepełnosprawnych. Winda jest wyposażona w system dotykowy alfabetu Braille’a oraz w system dźwiękowy informujący o kierunku jazdy windy. Wejście do windy znajduje się na wprost wejścia głównego. Po przybyciu na poziom I piętra należy udać się w kierunku prawym do punktu kasowego.
Przed wejściem głównym do obiektu nie ma dzwonka przywołującego pracownika. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Poruszanie się psów po obiekcie możliwe jest poza pomieszczeniami przebieralni i hal basenowych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz dostępu do tłumacza języka migowego.
Biuro administracji znajduje się na parterze obiektu, kierując się korytarzem w kierunku prawym od wejścia głównego. Na poziomie „0” znajduje się po lewej stronie od wejścia za fasadą szklaną szatnia siłowni oraz na wprost od wejścia głównego w korytarzu – wejście do siłowni.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – w kierunku prawym od wejścia głównego po przeciwnej stronie biura administracji. Toaleta wyposażona jest w system przyzywowy, drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz, istnieje w niej przestrzeń manewrowa. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na prawo od miski również wyposażona w obustronne poręcze.
W budynku nie ma windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo wyjścia ewakuacyjne, zarówno z hal basenowych, jak i z punktu kasowego.
Dodatkowo, na poziomie „I” w holu kasowym po lewej stronie znajduje się za fasadą szklaną restauracja (jedoskrzydłowe szklane drzwi) oraz schody prowadzące na poziom „II” gdzie znajdują się trybuny widowni w hali basenu sportowego.
W obiekcie nie ma możliwości udostępnienia osobom na wózkach inwalidzkich infrastruktury dostępnej w strefie SPA oraz wejścia na górne trybuny widokowe na II piętrze w hali basenu sportowego (wyjątek stanowią trybuny na I piętrze, do których jest pełny dostęp).

III. Budynek Amfiteatru przy hali widowiskowo – sportowej, ul. Sportowa 9, 63 – 600 Kępno

1. Sposób Dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Sportowej oraz ul. Estkowskiego za halą widowiskowo – sportową.
Przejścia dla pieszych zarówno od ul. Sportowej oraz ul. Estkowskiego nie są wyposażone w sygnalizację świetlną, ani dźwiękową. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami nie występują schody czy podjazdy dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych.

Miejsca parkingowe są umiejscowione bezpośrednio przy sąsiadującym budynku -hali widowiskowo-sportowej (wejście od stawu). Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się jednak odległości ok. 30 metrów od wejścia do budynku amfiteatru. Dojazd do w/w miejsc parkingowych od ul. Sportowej, umiejscowione są one bezpośrednio przed budynkiem krytej pływalni QARIUM Kępno.
Nad wejściem do amfiteatru nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed wejściem nie ma dzwonka przywołującego pracownika.

2. Wejście do budynku

Do budynku prowadzą 4 wejścia, w tym tylko jedno (od strony sceny) z barierami pionowymi typu schody. Wszystkie wejścia są wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone. 3 wejścia są dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze do obiektu pozostaje równe, z nachyleniami.
Główne wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej (od stawu).
W lokalu znajdują się dwa pomieszczenia szatni wraz z łazienkami, każde po przeciwnej stronie na końcu korytarza. W obiekcie brak oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze prowadzące do w.c. są wydzielone drzwiami, jednak umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Brak w obiekcie toalety dostosowanej do wymagań osób niepełnosprawnych.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

W budynku brak jest pokój dla matki z dzieckiem.

IV. Budynek szatni przy stadionie miejskim, ul. Sportowa 3, 63 – 600 Kępno

1. Sposób Dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Sportowej 3 (w podwórzu). Przejścia dla pieszych od ul. Sportowej nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną, ani dźwiękową. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku brak chodnika, nie występują też schody oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w odległości ok. 50 metrów – przy wejściu do kina „SOKOLNIA” znajdującego się od frontu budynku.

2. Wejście do budynku

Do budynku prowadzi 1 wejście z barierami pionowymi (dwa stopnie). Wejścia jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe, pełne. Dojście piesze jest równe z nachyleniem, ale nie utwardzone. Do pomieszczeń szatni wraz z łazienkami prowadzi korytarz. Pomieszczenia usytuowane po obu stronach korytarza, w liczbie 2 na każdej ze stron. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym, Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze na parterze prowadzące do w.c. są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością oraz pokoju dla matki z dzieckiem.

IV. Budynek Biura Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Ratuszowej 2, 63 – 600 Kępno

1. Sposób Dojazdu

Budynek znajduje się przy ulic Ratuszowej. Przejścia dla pieszych nie są wyposażone w sygnalizację świetlną, ani dźwiękową. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami występują schody.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w odległości ok. 30 metrów od wejścia go budynku (płyta główna Rynku). Nad wejściem do biura nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed wejściem, po lewej stronie znajduje się dzwonek przywołujący pracownika.

2. Wejście do budynku

Do budynku prowadzi 1 wejście z barierami pionowymi (dwa stopnie). Wejścia jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone.
Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

V. Targowisko miejskie przy ul Polnej, 63 – 600 Kępno

1. Sposób Dojazdu

Targowisko miejskie znajduje się przy ulic Polnej 2. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie obiektu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące.
Istnieją trzy wejścia na teren targowiska, wszystkie zabezpieczone bramą. Przed wejściem nie ma dzwonka przywołującego pracownika.

2. Wejście do budynku toalety i przebieralni.

Budynek znajduje się po prawej stronie placu targowego. Prowadzi do niego 1 wejście pozbawione barier pionowych. Wejścia do WC i przebieralni są wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe, pełne. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

3. Wejście do Biura obsługi targowiska.

Budynek znajduje się po lewej stronie placu targowego (bezpośrednio przy bramie wjazdowej). Prowadzi do niego 1 wejście pozbawione barier pionowych. Wejście wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe, pełne. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

VI. Budynek szatni przynależny do boiska sportowego Orlik przy ul Nowowiejskiego 5, 63 – 600 Kępno

1. Sposób Dojazdu

Budynek znajduje się przy ulic Nowowiejskiego. Brak przejścia dla pieszych.

Brak utwardzonych miejsc parkingowych znajdujących się bezpośrednio przy budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed wejściem nie ma dzwonka przywołującego pracownika.

2. Wejście do budynku

Do budynku prowadzi 1 wejście z barierami pionowymi (dwa stopnie). Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe, pełne. Dojście piesze jest nierówne (brak utwardzenia). Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na wprost wejścia. Do pomieszczeń szatni wraz z łazienkami prowadzą zewnętrzne drzwi usytuowane po prawej stronie budynku. Dostęp do wszystkich pomieszczeń utrudniony jest dwustopniową barierą pionową. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

VII. Budynek szatni w m. Hanulin przynależny do boiska sportowego, 63 – 600 Kępno

1. Sposób Dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Kwiatowej. Brak przejścia dla pieszych.

Brak utwardzonych miejsc parkingowych znajdujących się bezpośrednio przy budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed wejściem nie ma dzwonka przywołującego pracownika.

2. Wejście do budynku

Do budynku prowadzi 1 wejście pozbawione barier pionowych.. Wejścia jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe, pełne. Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

VIII. Budynek szatni w m. Krążkowy 29c przynależny do boiska sportowego, 63 – 600 Kępno

1.Sposób Dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Przemysłowej. Brak przejścia dla pieszych.

Brak utwardzonych miejsc parkingowych znajdujących się bezpośrednio przy budynku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed wejściem nie ma dzwonka przywołującego pracownika.

2.Wejście do budynku

Do budynku prowadzi 1 wejście z barierami pionowymi (schody) oraz podjazdem dostosowanym dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych. Wejścia jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe, pełne. Po prawej od wejścia znajduje się pomieszczenie dla sędziów. Pomieszczenie szatni są w głębi krytarza po obu jego stronach.
Dostępna toalete dla osób z niepełnosprawnością.
Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

IX. Budynek świetlicy wiejskiej w m. Mikorzyn, 63 – 600 Kępno

1. Sposób Dojazdu

Budynek znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „MIKORA” po prawej stronie od wjazdu.
Brak utwardzonych miejsc parkingowych przy obiekcie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed wejściem nie ma dzwonka przywołującego pracownika.

2. Wejście do budynku

Do budynku prowadzi 1 wejście pozbawione barier pionowych. Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe pełne. Dojście piesze jest nierówne. Pomieszczenie świetlicy wraz z przynależną kuchnią usytuowane jest po prawej stronie korytarza. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na wprost od wejścia. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Skip to content