Pływalnia – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane

Pływalnia – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane

Spółka Projekt Kępno Sp. z o.o. jako inwestor pomyślnie zakończyła fazę projektową krytej pływalni w Kępnie. Na mocy decyzji nr 698/2016 Starosta Kępiński zatwierdził złożony w październiku 2016 r, projekt budowlany i w dniu 16 grudnia 2016 r, udzielił pozwolenia na budowę. Nadanie decyzji klauzuli ostateczności pozwoliło na uruchomienie procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) w której szacunkowa wartość zamówienia przekracza 5.225.000 euro.
Z końcem 2016 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem firm specjalizujących się w budowie obiektów basenowych w Polsce i za granicą. Niestety 4 oferty, które zostały złożone z końcem lutego 2017 r. w ramach I postępowania przetargowego przekroczyły zakładany budżet i wartości kosztorysowe projektu, dlatego przetarg zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych został unieważniony. Nie bez znaczenia na zaistniałą sytuację było oczekiwanie przez inwestora bardzo wysokiej jakości wykonania robót, ale niestety i aktualna sytuacja rynkowa podyktowana m.in. zwiększoną aktywnością inwestycyjną w sektorze publicznym oraz fakt zwiększenia stawki płacy minimalnej i roboczogodziny. 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno oraz Zarządowi Spółki zależy przede wszystkim na zastosowaniu rozwiązań gwarantujących wieloletnią trwałość i niskie koszty utrzymania nowo powstającego obiektu krytej pływalni, dlatego też trudno się przychylać do zastosowania np. tańszych zamienników, które proponują w toku procedury wykonawcy robót. 

Spółka Projekt Kępno Sp, z o.o. dnia 08 marca 2016 r. wysłała ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w celu jego publikacji i dokumentacja przetargowa na budowę krytej pływalni w Kępnie w ramach drugiego postępowania dostępna jest już w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki:

pobierz

Termin składania ofert upływa dnia 20 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00

Przedmiotem ogłoszonego zamówienia publicznego pozostaje realizacja I etapu budowy krytej pływalni w Kępnie w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie obiektu z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących kolejnych etapów realizacji inwestycji, tj. budowy łącznika podziemnego z halą sportową i saun zewnętrznych, a także sieci zewnętrznych.
Przedmiot umowy z generalnym wykonawcą uznany zostanie za wykonany po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i montażowych na mocy odbioru końcowego, po przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i przekazaniu obiektu do eksploatacji wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu najpóźniej do dnia 28 września 2018 r.

Polecane artykuły

Skip to content